Welcome to GRAS

In 2014 Serbia mining industry has established the Geological and Mining Association of Serbia (GRAS), first and biggest business association of mining companies in Serbia.

Association gathers most of the foreign and private domestic exploration and mining companies, and geological and mining consulting companies from Serbia.

GRAS is founded to represent and advocate mining industry, provide coordination between mining companies from the private sector and other interested parties, to advance the general understanding, prominence, and future potential of the geo-mining industry in Serbia, introduce best practice in geo-mining regulation, improve government and public awareness of best practice to mining, cutting red tape, etc.

Since founding, GRAS has had a proactive role in drafting mining law, with the final outcome of the adoption of current mining law with the security of tenure defined for the first time in Serbian mining history.

GRAS is proud that became a member of EUROMINES.

.

gras-naslovna

Acknowledging that human existence and prosperity largely rely on technological and industrial progress dependent upon utilisation of natural resources, understanding that a responsible and sustainable approach to natural endowments is a sole precondition to basic human survival, members of the Geological and Mining Association of Serbia (GRAS), established in Belgrade in 2014, jointly agree to adhere to ethical business practices and sustainable economic development principles contained in the following:

SUSTAINABLE MINING PRINCIPLES

1.
Full and unequivocal compliance with all applicable legal requirements set by the national and international authorities in all areas of mining project developments, notably, areas of geological explorations, land acquisition, permitting (spatial planning, environmental protection, construction, mining, metallurgical processing, etc.), community relations and broader stakeholder engagement, health and safety at work, closures, financial and other reporting, monitoring, and other – in view of realisation of the modern way of mining.

2.
Proactive application of scientific advances in all phases of mining project development aiming at optimal utilisation of metals and mineral resources and rigorous implementation of best mitigation, regeneration, and recultivation techniques.

3.
Undertake activities to timely and continuously disclose risks and opportunities of mining projects – from early phases of geological exploration to metallurgical metals and mineral processing to mine closures – to all interested stakeholders and public at large.

4.
Active engagement in educational campaigns, knowledge distribution and rising of awareness about the costs and benefits of mining sector in the Republic of Serbia in a persistent and responsible manner.

5.
Commit to participate in honest and open communication and wide public consultations about issues of concerns with all relevant Stakeholders of the society.

The GRAS Members commit to the application the stated principles consistently and continuously with an overall vision of making ever lasting contribution to geological, mining, and industrial legacy in the Republic of Serbia in a sustainable way according to the UN Sustainable Development Goals.

Belgrade, December 2021

Полазећи од чињенице да људска егзистенција и просперитет великим делом зависе од технолошког и индустријског напретка заснованог на коришћењу природних ресурса, разумевајући при томе да одговоран и одржив однос према природном богатству предстaвља основни предуслов опстанка људске врсте, компаније чланице Геолошко рударске асоцијације Србије (ГРАС), основане 2014. године у Београду, заједнички се залажу за доследну примену принципа етичког пословања и одрживог економског развоја садржаних у следећем

ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ РУДАРСТВА

1.
Пуна и неизоставна примена свих позитивних законских прописа утврђених од стране домаћих и међународних институција у областима којима се регулише развој рударских пројеката, а посебно областима геолошких истраживања, прибављања земљишта, исходовања дозвола (просторно планирање, заштита животне средине, грађевинарство, рударство, металуршка прерада, и др.), односа са локалним заједницама и другим заинтересованим странама, области безбедности и здравља на раду, затварања рудника уз рекултивацију земљишта, финансијског и другог извештавања, надзора, и остало, a у циљу реализације модерног начина рударења.

2.
Проактивно ослањање на научна достигнућа у свим фазама развоја рударских пројеката у циљу оптималног искоришћења минералних и других ресурса и стриктне примене најбољих техника елиминације или умањења утицаја на животну средину, регенерације и рекултивације.

3.
Предузимање активности неопходних за правовремено и континуирано објављивање ризика и потенцијала у различитим фазама развоја рударских пројеката – од спровођења геолошких истраживања, преко металуршке обраде минерала, до затварања рудника – ка свим заинтересованим странама и широј јавности.

4.
Активно учествовање у образовним кампањама и иницијативама усмереним на подизање знања и свести о трошковима и користима рударског сектора у Републици Србији на истрајан и одговоран начин.

5.
Посвећеност учествовању у искреној и отвореној комуникацији и јавним расправама о питањима од интереса са свим релевантним заинтересованим странама друштва.

Чланице ГРАС-а обавезују се на сталну примену наведених принципа са визијом остваривања трајног доприноса геолошкој, рударској, и индустријској заоставштини Републике Србије на одржив начин и у складу са Циљевима одрживог развоја Уједињених нација.

Београд, децембар 2021. године

News

PDAC2020

GRAS representatives have attended the PDAC2020, March 1-4th 2020, the world’s largest and most diverse mining convention, totalled with attendance of 23,144 visitors, highlighting the resilience and innovation of the international mineral exploration and mining sector. The annual PDAC Convention in Toronto is the world’s premier industry event, bringing together investors, analysts, mining executives, geologists, […]

Seminar at the Canadian Embassy

On Tuesday, January 21, the Embassy of Canada, in collaboration with CANSEE Canadian-Serbian Business Association, organized a seminar on the topic of responsible social business in the future of Serbian mining: “Trilateral Dialogue on CSR – Canadian Experience”. The seminar was held in order to promote a responsible approach to the development of mining projects […]

Hotel Metropol – 9th International Conference

The 9th International Conference on Mineral Resources held on November 5-6, 2019 at Metropol Palace Hotel in Belgrade gathered the most senior members of the local, regional and world’s business community and government officials of the highest. The conference also provided a perspective of the world’s mining experience in the domain of sustainable mining, female leadership in mining, opportunities […]

Gallery

Seminar at the Canadian Embassy

Minex conference 2019

Start typing and press Enter to search